Vetenskaplig rapport PDF Skriv ut Skicka sidan

Vetenskapliga rapporter kan se lite olika ut beroende på vilket ämnet är. Det här är en grundmodell som kan användas tillsammans med din lärares instruktioner.

Titelsida
Titelsidan ska innehålla uppgifter om titel på rapporten, författare, handledare, skola, program samt termin. Denna sida numreras inte.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckningen ska innehålla din rapports rubriker med sidnummerhänvisning.

Sammanfattning/abstract
I rapporter som är mer än 10 sidor krävs ibland en sammanfattning som redovisar syfte, frågeställningar och resultat på ett mycket koncentrerat sätt.

1. Inledning
Här börjar du numrera sidorna.

1.1 Bakgrund
Redogör för ämnets förankring i samhället, naturvetenskapen, historien etcetera.

1.2 Syfte och frågeställning/ar
Redogör för vad du vill uppnå med din rapport.
Vad är det du vill undersöka?
Motivera ditt val av ämne.

Frågesällningen eller frågeställningarna ska vara tydligt presenterade i punktform. Tänk på hur du formulerar dina frågor! Frågor som är av ja/nej-karaktär är inte passande i en rapport. Ställ frågor som kräver beskrivande svar och utredande resonemang.

1.3 Metod
Metoden ska stå under en egen rubrik och redogöra för hur har gått tillväga. Här ska du också resonera kring metodens för- och nackdelar.
Har du gjort intervjuer, enkäter eller experiment? Har du gjort jämförelser? Vilken analysmodell har du använt? Vilka perspektiv har du utgått ifrån?

1.4 Material
Presentera litteratur, artiklar och annat material som du har använt i ditt arbete - dina källor. Källorna presenteras med upphovsman och titel. Gör ett kort referat av innehållet i respektive källa. Redovisa din källkritiska bedömning av dina källor.

2. Resultat
Här presenteras resultatet av din undersökning och dina frågeställningar besvaras så långt det är möjligt. Använd gärna exempel, tabeller eller figurer för att strukturera upp resultatet. Om din undersökning är kvantitativ ska du diskutera dina siffror och förklara för läsaren varför de är intressanta. Kom ihåg att hela tiden hålla dig till ditt syfte/dina frågeställningar.

Resultatet utgör den största delen av rapporten, varför det är tacksamt för läsaren om du strukturerar upp din text i olika underrubriker (2.1. 2.2. 2.3 o s v ).

Referenser i texten måste ha källhänvisningar. Fotnoten placeras i slutet av meningen med själva källhänvisningen längst ner på sidan.

3. Diskussion
Diskussionen ska innehålla en kort sammanfattning av din undersökning, syfte och resultat. Sammanfattningen bör inte vara längre än ungefär 10 rader. I diskussionen utgår du från resultatet och för fram dina egna åsikter, resonemang och tolkningar. Presentera inte några nya faktauppgifter eller ytterligare källhänvisningar

Källförteckning
Källförteckningen ska skrivas på en separat sida längst bak i rapporten och innehålla fullständiga uppgifter. Källorna sorteras i alfabetisk ordning.

Bilagor
Bilagor läggs sist i rapporten och numreras från 1 och uppåt. OBS Bilagor räknas inte med i det totala sidantalet.