Laborationsrapport PDF Skriv ut Skicka sidan

I laborationsrapporten redovisar du den fullständiga arbetsprocessen i en laboration. Rapporten är strikt vetenskaplig så du måste redogöra för varje steg i processen exakt.
Utifrån rapporten ska någon annan kunna upprepa laborationen. Om du antecknar under själva laborationen har du ett bra material för rapporten.

Grundmodell för laborationsrapport

Rubrik
Titel på laborationen och datum

Medverkande  
Namn på dem som utfört laborationen och klass

Syfte/hypotes  
Övergripande syfte d v s varför laborationen utförs
Uppgiftsbeskrivning
Förväntat resultat om det är en öppen laboration

Teori/bakgrund
Redogör för begrepp och principer som ingår i laborationen

Material
Kemikalier och apparatur som ingår i laborationen

Metod/beräkningar 
Beskriv laborationen steg för steg (illustrera gärna)
   
Redogör för dina iakttagelser
   
Redovisa de uträkningar du gjort

Resultat  
Redovisa dina resultat

Diskussion/slutsatser 
Vilka slutsatser kan du dra av resultatet?
   
Stämde hypotesen?
   
Är resultatet rimligt? Jämför med tabellvärden

Felkällor
Vilka moment under laborationen kan ha påverkat resultatet?
   
Påverkar det resultatets tillförlitlighet?

Elevexempel
KOPPARSULFID

Syfte:
Att bestämma formeln för kopparsulfid

Metod:
Väg koppartråden med tre värdesiffror. Låt sedan koppartråden reagera med svavel i en degel med lock över en brännare. Ta ett överskott av svavel så att det är säkert att all koppar reagerar med svavel. När du antar att all koppar och allt svavel har reagerat med varandra öppna locket och låt resten av svavlet reagera med syret i luften. Väg sedan kopparsulfiden som har bildats.

Mätdata:
Koppar: 0,341g
Kopparsulfid: 0,427g

Beräkningar:
M(Cu) = 63,5g
m(Cu) = 0,341g
n(Cu) = m/M = 0,341/63,55 = 0,00537 mol

M(S) = 32,06g
m(S) = 0,427 – 0,341 = 0,086g
n(S) = m/M = 0,086/32, 06 = 0,00268 mol

n(Cu)/n(S) = 0, 00537/0,00268 = 2,004 ≈ 2

Resultat:
Förhållandet mellan koppar och svavel i kopparsulfid är 2/1 alltså är formeln för kopparsulfid är Cu2S

Diskussion:
Vi fick fram ett väldigt bra resultat vid undersökningen men det finns ändå några felkällor som ska tas med. Det första är att vi inte kan vara helt säkra på att all koppar hann reagera med svavlet innan vi öppnade locket, det var ett antagande vi gjorde. Om det finns kvar ren koppar blir det fel sedan vid andra mätningen när man ska mäta hur mycket kopparsulfidet vägde. Man kan inte heller vara säker på att all svavel han reagera med luftens oxid, alltså tiden vi värmde med öppet lock. Om det finns kvar rent svavel påverkar det också vägningen. Förutom de två felkällorna finns det en risk att man väger kopparsulfidet för tidigt, innan det har hunnit svalna helt. Ett varmt ämne väger inte samma som samma ämne kallt, därför är det viktigt att det får svalna helt. Förutom dessa felkällor är det svårt att inte få ett resultat som stämmer eftersom förhållandet mellan koppar och svavel i kopparsulfid alltid är Cu2S. Om man inte gör något helt tokigt borde alltså resultatet alltid blir detta.